Prva arrow Smernice
Smernice
SMERNICE ZA PROGRAM DELOVANJA V NASLEDNJEM MANDATU

I. Cilji: pospeševanje in razvoj sonaravnega oz. trajnostnega turizma na območju Brkinov, Krasa in Notranjske, enakopravnejši in močnejši partner v odnosu z državnimi ustanovami (občine, STO, TZS, ministrstvo), večji učinek pri skupni promociji, pridobivanje evropskih sredstev, čezmejno sodelovanje, ponudba skupnega, celovitega turističnega proizvoda, sodelovanje in pomoč med društvi.
 
II. Smernice:

1. Oblikovanje strokovnega oz. programskega sveta, ki bi snoval, koordiniral in predlagal pobude ter izoblikoval program delovanja

2. Medsebojno tesnejše povezovanje in izmenjava izkušenj, predlogov, pobud …

3. Poiskati in navezati tesnejše sodelovanje z gospodarstvom, občinami in drugimi ustanovami na območju zveze

4. Navezati stike in sodelovati še z drugimi  društvi s področja turizma in drugimi zainteresiranimi  na območju in poseben poudarek v zamejstvu

5. Pripraviti celovit program dela TZ za naslednje obdobje in ga predstaviti županom, poslancem, direktorjem večjih in pomembnejših firm ter se dogovoriti za način sofinanciranje iz virov, ki so namenjeni turističnemu razvoju, promociji in oblikovanju  turistične ponudbe

6. Predstaviti in tudi konkurirati za različne vire (tudi razpisi) financiranja republiških organov in ustanov

7. Pripraviti zanimive programe in konkurirati na različnih mednarodnih razpisih

8. Dodelati in še kakovostneje pristopiti k projektu Moja dežela lepa in gostoljubna (ocenjevanje, …)

9. Razviti in vzpodbuditi sodelovanje na osnovnih šolah in med mladimi ...
 
10. Natečaj z nagrado za izdelavo tipičnega spominka ter poiskati možnost trženja

11. Poiskati  možnosti izobraževanja turističnih delavcev na različnih ravneh, uvesti izobraževanje za turistične vodnike v regiji v sodelovanju z drugimi organizacijami in ustanovami
 
12. Skupni nastop na sejmih, promocija regije, skupnega in tudi posameznih produktov

13. Izdelava promocijskih materialov regije (katalog, vodnik, gibljive slike,..)

14. Organizirati strokovne ekskurzije in oglede primerov dobre prakse v Sloveniji  ali v tujini

15. Predlagati eno izmed obstoječih prireditev ali organizirati novo, kjer bi se  predstavila  in sodelovala vsa društva, ki so včlanjena v TZ

16. Vpeljati stalna srečanja s predstavniki STO, TZS, ministrstvi, …

Postojna, november 2012