Smernice

SMERNICE ZA PROGRAM DELOVANJA V PRIHODNJEM MANDATU

 

I. Cilji: pospeševanje in razvoj sonaravnega oz. trajnostnega turizma na območju Brkinov, Krasa in Notranjske, enakopravnejši partner v odnosu z državnimi ustanovami (občine, STO, TZS, ministrstvo), večji učinek pri skupni promociji, pridobivanje evropskih sredstev, čezmejno sodelovanje, ponudba skupnega, celovitega turističnega proizvoda, sodelovanje in strokovna pomoč med društvi.

II. Smernice:

1. Oblikovanje strokovnega oz. programskega sveta, ki bi snoval, koordiniral in predlagal pobude ter izoblikoval program delovanja;

2. Medsebojno tesnejše sodelovanje z društvi in izmenjava izkušenj, predlogov, pobud …;

3.Poiskati in navezati tesnejše sodelovanje z gospodarstvom, občinami in drugimi ustanovami na območju zveze;

4. Navezati stike in sodelovati še z drugimi društvi s področja turizma in drugimi zainteresiranimi na območju in v zamejstvu;

5. Pripraviti celovit program dela TZ za naslednje obdobje in ga predstaviti županom, direktorjem večjih turističnim organizacijam ter se dogovoriti za način sofinanciranje iz virov, ki so namenjeni turističnemu razvoju, promociji in oblikovanju novih turističnih proizvodov;

6. Predstaviti se in konkurirati na različne razpise republiških ustanov;

7. Pripraviti zanimive programe in konkurirati na različnih mednarodnih razpisih;

8. Dodelati in še kakovostneje pristopiti kot regijski koordinator projektu Moja dežela lepa in gostoljubna;

9. Razviti in vzpodbuditi sodelovanje na šolah in v vrtcih med mladimi;

10. Natečaj z nagrado za izdelavo tipičnega spominka ter poiskati možnost trženja;

11. Poiskati možnosti izobraževanja turističnih delavcev na različnih ravneh, uvesti izobraževanje za turistične vodnike v regiji v sodelovanju z ustreznimi ustanovami;

12. Skupni nastop na sejmih, promocija regije in turističnih produktov;

13. Izdelava promocijskih materialov regije (katalog, vodnik, gibljive slike,..)

14. Organizirati strokovne ekskurzije in oglede primerov dobre prakse doma in v tujini;

15. Predlagati eno izmed obstoječih prireditev ali organizirati novo, kjer bi se predstavila in sodelovala vsa društva, ki so včlanjena v zvezo;

16. Vpeljati stalna srečanja s predstavniki STO, TZS, ministrstvi, …

17. Krepiti mrežo prostovoljcev ter ozaveščati društva, da spremljajo in poročajo o opravljenih prostovoljnih urah ustreznim organizacijam ter uvesti ustrezno nagrajevanje le teh;

18. Opolnomočenje društev, da aktivno sodelujejo pri prijavah na različne javne razpise in s tem kakovostneje organizirajo prireditve in druge projekte društev;

19. Aktivneje nagovarjati nove člane za vključitev v zvezo in tako še bolj povečati pomen zveze;

20. Mreženje medsebojnih društvenih vezi in sodelovanje na različnih skupnih srečanjih…

 

Postojna, maj 2017

Bloke

Cerknica

Divača

Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

Komen

Loška dolina

Pivka

Postojna

Sežana

Projekte Turistične zveze Brkini Kras Notranjska sofinancira Občina Postojna.

X